Tričká pre páry KING/QUEEN

Kód: C117WB/DAM99 C117WB/DAM100 C117WB/DAM101 C117WB/DAM102 C117WB/DAM103 C117WB/DAM104 C117WB/DAM105 C117WC/DAM C117WC/DAM2 C117WC/DAM3 C117WC/DAM4 C117WC/DAM5 C117WC/DAM6 C117WC/DAM7 C117WC/DAM8 C117WC/DAM9 C117WC/DAM10 C117WC/DAM11 C117WC/DAM12 C117WC/DAM13 C117WC/DAM14 C117WC/DAM15 C117WC/DAM16 C117WC/DAM17 C117WC/DAM18 C117WC/DAM19 C117WC/DAM20 C117WC/DAM21 C117WC/DAM22 C117WC/DAM23 C117WC/DAM24 C117WC/DAM25 C117WC/DAM26 C117WC/DAM27 C117WC/DAM28 C117WC/DAM29 C117WC/DAM30 C117WC/DAM31 C117WC/DAM32 C117WC/DAM33 C117WC/DAM34 C117WC/DAM35 C117WC/DAM36 C117WC/DAM37 C117WC/DAM38 C117WB/DAM39 C117WB/DAM40 C117WB/DAM41 C117WB/DAM42 C117WB/DAM43 C117WB/DAM44 C117WC/DAM45 C117WC/DAM46 C117WC/DAM47 C117WC/DAM48 C117WC/DAM49 C117WC/DAM50 C117WC/DAM51 C117WC/DAM52 C117WC/DAM53 C117WC/DAM54 C117WC/DAM55 C117WC/DAM56 C117WB/DAM57 C117WB/DAM58 C117WB/DAM59 C117WB/DAM60 C117WB/DAM61 C117WB/DAM62 C117WB/DAM63 C117WB/DAM64 C117WB/DAM65 C117WB/DAM66 C117WB/DAM67 C117WB/DAM68 C117WB/DAM69 C117WB/DAM70 C117WB/DAM71 C117WB/DAM72 C117WB/DAM73 C117WB/DAM74 C117WB/DAM75 C117WB/DAM76 C117WB/DAM77 C117WB/DAM78 C117WB/DAM79 C117WB/DAM80 C117WC/DAM81 C117WC/DAM82 C117WC/DAM83 C117WC/DAM84 C117WC/DAM85 C117WC/DAM86 C117WC/DAM87 C117WC/DAM88 C117WC/DAM89 C117WC/DAM90 C117WC/DAM91 C117WC/DAM92 C117WC/DAM93 C117WC/DAM94 C117WC/DAM95 C117WC/DAM96 C117WC/DAM97 C117WC/DAM98 C117MB/PAN138 C117MB/PAN139 C117MB/PAN140 C117MB/PAN141 C117MB/PAN142 C117MB/PAN143 C117MB/PAN144 C117MB/PAN145 C117MB/PAN146 C117MC/PAN C117MC/PAN2 C117MC/PAN3 C117MC/PAN4 C117MC/PAN5 C117MC/PAN6 C117MC/PAN7 C117MC/PAN8 C117MC/PAN9 C117MC/PAN18 C117MC/PAN19 C117MC/PAN20 C117MC/PAN21 C117MC/PAN22 C117MC/PAN23 C117MC/PAN24 C117MC/PAN25 C117MC/PAN26 C117MC/PAN27 C117MC/PAN28 C117MC/PAN29 C117MC/PAN30 C117MC/PAN31 C117MC/PAN32 C117MC/PAN33 C117MC/PAN34 C117MC/PAN35 C117MC/PAN36 C117MC/PAN37 C117MC/PAN38 C117MC/PAN39 C117MC/PAN40 C117MC/PAN41 C117MC/PAN42 C117MC/PAN43 C117MC/PAN44 C117MC/PAN45 C117MC/PAN46 C117MC/PAN47 C117MC/PAN48 C117MC/PAN49 C117MC/PAN50 C117MC/PAN51 C117MC/PAN52 C117MC/PAN53 C117MC/PAN54 C117MC/PAN55 C117MC/PAN56 C117MC/PAN57 C117MB/PAN58 C117MB/PAN59 C117MB/PAN60 C117MB/PAN61 C117MB/PAN62 C117MB/PAN63 C117MB/PAN64 C117MB/PAN65 C117MC/PAN66 C117MC/PAN67 C117MC/PAN68 C117MC/PAN69 C117MC/PAN70 C117MC/PAN71 C117MC/PAN72 C117MC/PAN73 C117MC/PAN74 C117MC/PAN75 C117MC/PAN76 C117MC/PAN77 C117MC/PAN78 C117MC/PAN79 C117MC/PAN80 C117MC/PAN81 C117MB/PAN82 C117MB/PAN83 C117MB/PAN84 C117MB/PAN85 C117MB/PAN86 C117MB/PAN87 C117MB/PAN88 C117MB/PAN89 C117MB/PAN90 C117MB/PAN91 C117MB/PAN92 C117MB/PAN93 C117MB/PAN94 C117MB/PAN95 C117MB/PAN96 C117MB/PAN97 C117MB/PAN98 C117MB/PAN99 C117MB/PAN100 C117MB/PAN101 C117MB/PAN102 C117MB/PAN103 C117MB/PAN104 C117MB/PAN105 C117MB/PAN106 C117MB/PAN107 C117MB/PAN108 C117MB/PAN109 C117MB/PAN110 C117MB/PAN111 C117MB/PAN112 C117MB/PAN113 C117MC/PAN114 C117MC/PAN115 C117MC/PAN116 C117MC/PAN117 C117MC/PAN118 C117MC/PAN119 C117MC/PAN120 C117MC/PAN121 C117MC/PAN122 C117MC/PAN123 C117MC/PAN124 C117MC/PAN125 C117MC/PAN126 C117MC/PAN127 C117MC/PAN128 C117MC/PAN129 C117MC/PAN130 C117MC/PAN131 C117MC/PAN132 C117MC/PAN133 C117MC/PAN134 C117MC/PAN135 C117MC/PAN136 C117MC/PAN137 Zvoľte variant
€19,90 –30 % €13,90
Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Zvoľte variant
Vyberte farbu
Vyberte pohlavie
Vyberte veľkosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Pánske tričko s kráľovskou korunou a nápisom: ,,KING," a dámske tričko s korunou a nápisom: ,,QUEEN.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Pánske tričko s kráľovskou korunou a nápisom: ,,KING," a dámske tričko s korunou a nápisom: ,,QUEEN." Tričká, ktoré sa vzájomne dopĺňajú potešia všetkých zamilovaných.

Tričko s vysokokvalitnou potlačou, ktorú sme vyrobili na Slovensku. Bavlnený materiál je veľmi pohodlný a príjemný k pokožke. Starostlivosť o tričko nájdete pribalené k Vašej objednávke.  

  • Typ: Tričká pre páry
  • Farba: Biela, Čierna, Piesková, Svetlá khaki, Khaki, Tmavá bridlica, Tyrkysová, Polnočná modrá, Mätová, Petrolejová, Smaragdovozelená, Žltá, Citrónová, Korálová, Rúžová, Marlboro červená, Fuchsiová, Fialová
  • Materiál: Bavlna 100%
  • Gramáž: 160 g/m²
  • Rukávy: Krátke
  • Výstrih: O-výstrih

 

Pánska veľkostná tabuľka-01-01

Dámska veľkostná tabulka-01

Dodatočné parametre

Kategória: Tričká pre páry
Záruka: 2 roky
Typ: Tričká pre páry s potlačou, Tričká pre páry s nápismi

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:
5
4x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevypĺňajte toto pole:
5
SF Avatar autora | 14.2.2021
spokojná, bezproblémové dodanie
5
VD Avatar autora | 25.1.2021
Veľmi spokojná, len nabudúce si menšie objednáme ????
5
MP Avatar autora | 15.11.2020
spokojná
5
AJ Avatar autora | 17.8.2020
tričko fajn, ale potrebujeme o číslo väčšie

MMO holding (2)

MMO je slovenská značka, ktorá ponúka štýlovú módu založenú na kvalite a udržateľnosti.

Všetky kúsky MMO oblečenia sú z udržateľných materiálov s kvalitnou potlačou vyrábanou na Slovensku.

Kto sme?

Distribuujeme a potláčame hotový textil. Upravujeme, tvoríme, zlepšujeme a zrýchlujeme
Dobre vieme, že pri tlači zďaleka nejde len o samotný motív na textile. Sledujeme trendy v Európe i Amerike a Ázii, a vieme, kam smerujú. Náš tím má široký záber, od čisto komerčných účelov produkcie, po rozmanité špecifikácie subkultúr. Sme schopní poradiť nielen s výberom značky vhodného textilu, ale aj s celkovým riešením designu, farebnosti i druhom tlače tak, aby zodpovedal požadovanému účelu.

Ako to robíme?

Digitálna potlač, označovaná tiež skratkou DTG (z angl. direct to garment), je priama tlač na textil pomocou digitálnej technológie farbami na vodnej báze, čím je zaručená jemnosť potlače na dotyk.

Technológia digitálnej tlače sa využíva na motívy s veľkým počtom farieb, gradientov, prípadne motívy s jemnými detailmi.
 Digitálna potlač je vhodná na objednávky s nižším počtom kusov.

Vyrobíme trička od jedného kusu až po tisícky za skvelú cenu.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.