Tričká pre páry King Queen

Kód: C101BW/DAM98 C101BW/DAM99 C101BW/DAM100 C101BW/DAM101 C101BW/DAM102 C101BW/DAM103 C101BW/DAM104 C101CW/DAM C101CW/DAM2 C101CW/DAM3 C101CW/DAM4 C101CW/DAM5 C101CW/DAM6 C101CW/DAM7 C101BW/DAM8 C101BW/DAM9 C101BW/DAM10 C101BW/DAM11 C101BW/DAM12 C101BW/DAM13 C101CW/DAM14 C101CW/DAM15 C101CW/DAM16 C101CW/DAM17 C101CW/DAM18 C101CW/DAM19 C101CW/DAM20 C101CW/DAM21 C101CW/DAM22 C101CW/DAM23 C101CW/DAM24 C101CW/DAM25 C101CW/DAM26 C101CW/DAM27 C101CW/DAM28 C101CW/DAM29 C101CW/DAM30 C101CW/DAM31 C101CW/DAM32 C101CW/DAM33 C101CW/DAM34 C101CW/DAM35 C101CW/DAM36 C101CW/DAM37 C101CW/DAM38 C101CW/DAM39 C101CW/DAM40 C101CW/DAM41 C101CW/DAM42 C101CW/DAM43 C101BW/DAM44 C101BW/DAM45 C101BW/DAM46 C101BW/DAM47 C101BW/DAM48 C101BW/DAM49 C101CW/DAM50 C101CW/DAM51 C101CW/DAM52 C101CW/DAM53 C101CW/DAM54 C101CW/DAM55 C101CW/DAM56 C101CW/DAM57 C101CW/DAM58 C101CW/DAM59 C101CW/DAM60 C101CW/DAM61 C101BW/DAM62 C101BW/DAM63 C101BW/DAM64 C101BW/DAM65 C101BW/DAM66 C101BW/DAM67 C101BW/DAM68 C101BW/DAM69 C101BW/DAM70 C101BW/DAM71 C101BW/DAM72 C101BW/DAM73 C101BW/DAM74 C101BW/DAM75 C101BW/DAM76 C101BW/DAM77 C101BW/DAM78 C101BW/DAM79 C101BW/DAM80 C101BW/DAM81 C101BW/DAM82 C101BW/DAM83 C101BW/DAM84 C101BW/DAM85 C101CW/DAM8 C101CW/DAM9 C101CW/DAM10 C101CW/DAM98 C101CW/DAM99 C101CW/DAM100 C101CW/DAM86 C101CW/DAM87 C101CW/DAM88 C101CW/DAM89 C101CW/DAM90 C101CW/DAM91 C101CW/DAM92 C101CW/DAM93 C101CW/DAM94 C101CW/DAM95 C101CW/DAM96 C101CW/DAM97 C101BM/PAN138 C101BM/PAN139 C101BM/PAN140 C101BM/PAN141 C101BM/PAN142 C101BM/PAN143 C101BM/PAN144 C101BM/PAN145 C101BM/PAN146 C101CM/PAN C101CM/PAN2 C101CM/PAN3 C101CM/PAN4 C101CM/PAN5 C101CM/PAN6 C101CM/PAN7 C101CM/PAN8 C101CM/PAN9 C101BM/PAN10 C101BM/PAN11 C101BM/PAN12 C101BM/PAN13 C101BM/PAN14 C101BM/PAN15 C101BM/PAN16 C101BM/PAN17 C101CM/PAN18 C101CM/PAN19 C101CM/PAN20 C101CM/PAN21 C101CM/PAN22 C101CM/PAN23 C101CM/PAN24 C101CM/PAN25 C101CM/PAN26 C101CM/PAN27 C101CM/PAN28 C101CM/PAN29 C101CM/PAN30 C101CM/PAN31 C101CM/PAN32 C101CM/PAN33 C101CM/PAN34 C101CM/PAN35 C101CM/PAN36 C101CM/PAN37 C101CM/PAN38 C101CM/PAN39 C101CM/PAN40 C101CM/PAN41 C101CM/PAN42 C101CM/PAN43 C101CM/PAN44 C101CM/PAN45 C101CM/PAN46 C101CM/PAN47 C101CM/PAN48 C101CM/PAN49 C101CM/PAN50 C101CM/PAN51 C101CM/PAN52 C101CM/PAN53 C101CM/PAN54 C101CM/PAN55 C101CM/PAN56 C101CM/PAN57 C101BM/PAN58 C101BM/PAN59 C101BM/PAN60 C101BM/PAN61 C101BM/PAN62 C101BM/PAN63 C101BM/PAN64 C101BM/PAN65 C101CM/PAN66 C101CM/PAN67 C101CM/PAN68 C101CM/PAN69 C101CM/PAN70 C101CM/PAN71 C101CM/PAN72 C101CM/PAN73 C101CM/PAN74 C101CM/PAN75 C101CM/PAN76 C101CM/PAN77 C101CM/PAN78 C101CM/PAN79 C101CM/PAN80 C101CM/PAN81 C101BM/PAN82 C101BM/PAN83 C101BM/PAN84 C101BM/PAN85 C101BM/PAN86 C101BM/PAN87 C101BM/PAN88 C101BM/PAN89 C101BM/PAN90 C101BM/PAN91 C101BM/PAN92 C101BM/PAN93 C101BM/PAN94 C101BM/PAN95 C101BM/PAN96 C101BM/PAN97 C101BM/PAN98 C101BM/PAN99 C101BM/PAN100 C101BM/PAN101 C101BM/PAN102 C101BM/PAN103 C101BM/PAN104 C101BM/PAN105 C101BM/PAN106 C101BM/PAN107 C101BM/PAN108 C101BM/PAN109 C101BM/PAN110 C101BM/PAN111 C101BM/PAN112 C101BM/PAN113 C101CM/PAN114 C101CM/PAN115 C101CM/PAN116 C101CM/PAN117 C101CM/PAN118 C101CM/PAN119 C101CM/PAN120 C101CM/PAN121 C101CM/PAN122 C101CM/PAN123 C101CM/PAN124 C101CM/PAN125 C101CM/PAN126 C101CM/PAN127 C101CM/PAN128 C101CM/PAN129 C101CM/PAN130 C101CM/PAN131 C101CM/PAN132 C101CM/PAN133 C101CM/PAN134 C101CM/PAN135 C101CM/PAN136 C101CM/PAN137 Zvoľte variant
€19,90 –30 % €13,90
Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Zvoľte variant
Vyberte farbu
Vyberte pohlavie
Vyberte veľkosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Pánske tričko s kráľovskou korunou a nápisom: ,,KING," a dámske tričko s korunou a nápisom: ,,QUEEN.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Pánske tričko s kráľovskou korunou a nápisom: ,,KING," a dámske tričko s korunou a nápisom: ,,QUEEN." Tričká, ktoré sa vzájomne dopĺňajú potešia všetkých zamilovaných.

Tričko s vysokokvalitnou potlačou, ktorú sme vyrobili na Slovensku. Bavlnený materiál je veľmi pohodlný a príjemný k pokožke. Starostlivosť o tričko nájdete pribalené k Vašej objednávke.  

  • Typ: Tričká pre páry
  • Farba: Biela, Čierna, Piesková, Svetlá khaki, Khaki, Tmavá bridlica, Tyrkysová, Polnočná modrá, Mätová, Petrolejová, Smaragdovozelená, Žltá, Citrónová, Korálová, Rúžová, Marlboro červená, Fuchsiová, Fialová  
  • Materiál: Bavlna 100%
  • Gramáž: 160 g/m²
  • Rukávy: Krátke
  • Výstrih: O-výstrih

 

Pánska veľkostná tabuľka-01-01

Dámska veľkostná tabulka-01

Dodatočné parametre

Kategória: Tričká pre páry
Záruka: 2 roky
Typ: Tričká pre páry s potlačou, Tričká pre páry s nápismi

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevypĺňajte toto pole:
5
VV Avatar autora | 27.10.2020
Veľmi sa nám páči tričko ďakujeme vám ste výborný 100000000% ????

MMO holding (2)

MMO je slovenská značka, ktorá ponúka štýlovú módu založenú na kvalite a udržateľnosti.

Všetky kúsky MMO oblečenia sú z udržateľných materiálov s kvalitnou potlačou vyrábanou na Slovensku.

Kto sme?

Distribuujeme a potláčame hotový textil. Upravujeme, tvoríme, zlepšujeme a zrýchlujeme
Dobre vieme, že pri tlači zďaleka nejde len o samotný motív na textile. Sledujeme trendy v Európe i Amerike a Ázii, a vieme, kam smerujú. Náš tím má široký záber, od čisto komerčných účelov produkcie, po rozmanité špecifikácie subkultúr. Sme schopní poradiť nielen s výberom značky vhodného textilu, ale aj s celkovým riešením designu, farebnosti i druhom tlače tak, aby zodpovedal požadovanému účelu.

Ako to robíme?

Digitálna potlač, označovaná tiež skratkou DTG (z angl. direct to garment), je priama tlač na textil pomocou digitálnej technológie farbami na vodnej báze, čím je zaručená jemnosť potlače na dotyk.

Technológia digitálnej tlače sa využíva na motívy s veľkým počtom farieb, gradientov, prípadne motívy s jemnými detailmi.
 Digitálna potlač je vhodná na objednávky s nižším počtom kusov.

Vyrobíme trička od jedného kusu až po tisícky za skvelú cenu.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.